تعبیر خواب زنا کردن

 

تعبیر خواب زنا کردن توسط خود رویابین- برآورده شدن ساده‌ی آرزوهاست یا شما در حال پنهان کردن احساسات گناه هستید. زنی که خواب می‌بیند معشوقه‌ی فرد دیگری است، ممکن است نگران امنیت مالی خود باشد.

تعبیر خواب  زنا کردن همسر- نگرانی دائمی را از خیانت احتمالی در روابط زناشویی منعکس می‌کند.

تعبیر خواب  مقاومت در برابر زنا- نشانه‌ی این است که شما بر سختی‌های جاری زندگی خود با اراده‌ی محض چیره خواهید شد.

همچنین بهتعبیر خواب طلاق، تعبیر خواب خیانت،تعبیر خواب ازدواج مراجعه کنید.