داستان ، غم و اندوه به دل راه ندهيد!

او زن فقير و تنهايی بود که مصائب و گرفتاريهای بسياری را تجربه کرده بود. به نظر می‌رسيد که سختيها و بلاها چون سگ شکاری به دنبال او هستند؛ با اين وجود، هميشه لبی خندان و قلبی آرام داشت.

هرکسی که او را می‌ديد، از او به عنوان معجزه الهی ياد می‌کرد و از خود می‌پرسيد كه چطور با وجود اينهمه مصائب و گرفتاری می‌توان چنين آرام و آسوده بود.

او در پاسخ به اين سوال چنين می‌گفت: تمام آب اقيانوس نمی‌تواند يک کشتی را غرق کند. اما اگر آب وارد کشتی شود، آن را غرق خواهد کرد. ما چون کشتی و غم و اندوه چون آب اقيانوس است. اگر غم و اندوه را به دل راه دهيم، حتماً در مصائب و گرفتاريهای زندگی غرق خواهيم شد!

 

منبع " کتاب غذای روح 2 با ترجمه دکتر آرام "

انتشارات تجسم خلاق

www.aram24.ir