چگونه ثروتمند شویم ؟

یکبار دیگر این موضوع را اشاره میکنم که ثروتمند شدن هیچ ارتباطی به انتخاب شغل یا حرفهای خاص ندارد. بسیاری از افراد در هر شغل و حرفهای ثروتمند میشوند در حالیکه بسیاری دیگر نیز در همان شغل و حرفه ممکن است وجود داشته باشند که در فقر و فلاکت زندگی میکنند.

درست است که شما در شغلی که بسیار آن را دوست دارید یا از پدران شما به شما به ارث رسیده است نهایت تلاش خود را انجام میدهید و در آن شغل موفق میشوید اما اگر دارای استعداد مشخصی باشید که به خوبی رشد و توسعه یافته باشد شما در یک حرفه نهایت سعی خود را انجام میدهید تا تواناییها و مهارتهای خود را در آن شغل به منصه ظهور برسانید.

 

 

همچنین شما در حرفهای که مناسب منطقهای است که در آن زندگی میکنید عملکرد بهتری خواهید داشت:

بر فرض مثال، یک مغازه بستنی فروشی در آب و هوای گرم فروشی به مراتب بهتر نسبت به سرزمینهای سرد سیر خواهد داشت و یک استخر پرورش ماهی آزاد در شمال غربی آمریکا بسیار موفقتر از ایالت فلوریدا که هیچ ماهی آزادی در آنجا وجود ندارد خواهد بود.
اما جدا از این محدودیتهای کلی، ثروتمند شدن به حضور شما در شغل یا حرفه خاص و مشخصی وابسته نیست بلکه باز هم تاکید میکنم که به شیوهمشخص و قطعی انجام کارها توسط شخص شما بستگی دارد.

اگر شما الان مشغول انجام کار یا حرفه ای هستید و هر کس دیگری در اطراف شما که همین شغل را دارد و ثروتمند شده است در حالیکه شما همچنان فقیر باقی ماندهاید، این صرفا به این دلیل است که شما کارهای خود را به همان شیوهای انجام نمیدهید که آنها انجام میدهند.

هیچ کس به واسطه نداشتن سرمایه از رسیدن به ثروت منع نمیشود. درست است که زمانیکه شما سرمایه دارید افزایش ثروت راحتتر و سریعتر برای شما حاصل میشود اما کسی که دارای سرمایه است قبلا ثروتمند شده است و نیازی ندارد تا بداند چگونه ثروتمند شود. صرف نظر از اینکه چقدر ممکن است شما فقیر باشید، اگر به تدریج کارهای خود را به شیوهای مشخص و قطعی انجام دهید کم کم ثروتمند و دارای سرمایه خواهید شد. بدست آوردن سرمایه بخشی از فرایند ثروتمند شدن است و آن بخشی از نتیجهای است که همیشه بعد از انجام دادن کارها به شیوهای مشخص و قطعی حاصل میشود.

منبع " کتاب چگونه ثروتمند شویم ؟ با ترجمه استاد آرام "

با آرزوی پیروزی و موفقیت برای شما


www.aram24.ir