تعبیر خواب زندان

 شما ممکن است دارای یک راز آغشته به گناه باشید اما به همان اندازه محتمل است که رویای شما نماد احساس انزوایی است که در زندگی بیداری داشته‌اید.

همچنین به تعبیر خواب  سلول، تعبیر خواب  حبس، تعبیر خواب  قرنطینه مراجعه کنید.