اين هرم بيشتر جسمي چهار وجهي است كه تمامي چهار وجه آن مثلث متساوي الساقين است كه قاعده را به‌صورت مربعي كامل شكل مي‌دهند. قرن‌ها است محققان روي اين هرم كار مي‌كنند و هنوز به دنبال پاسخ به پرسش‌هاي مختلف مطرح‌شده هستند. مثلاً هيچ‌كس به طور قطع نمي‌داند چه كسي، چرا و چه زماني اين اهرام را ساخته است. اين مسئله، خود معمايي است. هيچيك از نظريات مطرح شده نيز كاملاً قانع كننده نيست.

كتاب‌هاي مختلفي در ارتباط با اين موضوع نوشته شده است و در آينده نيز نوشته خواهد شد. احتمالاتي مطرح شده‌ در اين زمينه عبارتند از:

 1. اهرام را بيگانگان ساخته‌اند.

 2. اهرام را براي متوازن ساختن مركز گرانش زمين ساخته‌اند.

 3. اهرام را در جهت منظومه جبار طراحي كرده‌‌اند.

 4. اهرام براي برگزاري تعليمات محرمانه مذهبي به كار مي‌رفتند. و نظرياتي شبيه آن. هر مؤلف و محقق با گردآوري مطالب فراوان سعي در اثبات حقيقت يافته‌هاي خود داشته است. بنابراين پس از طرح هر نظريه، صدها پرسش ديگر به ذهن مي‌رسند كه همچنان لاينحل باقي مي‌مانند. بنابراين مسئله هرم بزرگ، بزرگ‌ترين سر فاش نشده است. هدف اين كتاب مطرح ساختن نظريه‌اي جديد يا بحث در مورد هرم بزرگ نيست. اين كار برعهده جامعه تحقيقاتي است.

 در اينجا بيشتر جنبه‌هاي عملي هرم مد نظر است. متأسفانه اين شاخه از دانش، آنطور كه شايسته است، مورد توجه قرار نگرفته است.